Blog

Virus en Malware verwijderen

Als u een Virus of Malware op uw computer of laptop heeft staan dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben:

 

Ze kunnen zoals de afbeelding al doet vermoeden ongemerkt uw computer binnenkomen wanneer u het niet vermoed.

Eenmaal binnen zullen ze alles overhoop gaan zetten:

U zult het misschien niet meteen merken maar er zal geprobeerd worden om uw computer of; kapot te maken, uw identiteit te stelen, te kijken waar u allemaal naar kijkt op internet en u met zinloze reclame erover mee op te zadelen maar het ergste zijn die u niet ziet of hoort en die van uw computer een "zombie" maken die gebruikt word om spam te versturen over het internet.

Laptop Repareren.com kan u met dit alles helpen om uw computer of laptop weer schoon te krijgen. Er zal altijd geprobeerd worden om niet te herinstalleren en om alleen de infectie te verwijderen.

U kunt altijd contact opnemen; of bellen; 0853011706 en/of 0651087099 of u kunt uw computer/laptop hier aanmelden;

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij vinden dat dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden in heel begrijpelijke taal over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt gekocht kan worden gesproken.
Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw wettelijke rechten als koper.

Een leverancier is volgens de wet verplicht goederen te leveren die de eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten op grond van de koopovereenkomst die hij met de leverancier heeft gesloten (conformiteit). Daarbij spelen mee het soort product en de mededelingen die de leverancier daarover heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat het product over speciale eigenschappen beschikt. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen onder 6.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de leverancier eisen:
- aflevering van wat ontbreekt;
- herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of
- vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De leverancier kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

1.         Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2.         Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief BTW.

3.         Betaling
Goederen en diensten worden geleverd tegen contante betaling, behalve wanneer iets anders is afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur
U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen. Een uitzondering hierop vormen webwinkels (zie hieronder) en specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan een aparte afspraak over de aanbetaling worden gemaakt.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

4.         Levertijd
Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

5.         Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als leverancier blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.
Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie op het adres waar de computerhardware van de koper staat. Definitie pick up and return: het product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de reparatie weer op het huisadres afgeleverd.)
Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent.

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

6.         Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

7.         Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

    alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
    uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
    alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

8.         Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij  een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

9.         Koop op afstand (webwinkels)
Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in 9a t/m 9g hebben opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

9a.       Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
· de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
· de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
· de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
· inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

9b.       Bevestiging en beveiliging
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

9c.       Bedenktijd bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
4. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

9d.       Bedenktijd bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

9e.       Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:
a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

9f.        Betaling
Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of het leveren van een dienst.

9g.       Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

10.       Levering en uitvoering
1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

11.       Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Hardware Update en Upgrade

Hardware Update en Upgrade

Laptop Repareren.com kan Uw computer of laptop de hardware upgraden zodat deze weer sneller en beter word. Bij een upgrade kunt U denken aan bijvoorbeeld een SSD schijf of meer werkgeheugen. Hierdoor word Uw oude trage computer of laptop weer nieuw leven ingeblazen.
Het is altijd goedkoper om een keer kritisch naar nieuwe en betere hardware te kijken want om een compleet nieuwe computer of laptop te kopen is vaak niet eens nodig. Vaak kunnen de "oude" laptops en computers nog een 2de leven aan en zijn ze nog zeker niet afgeschreven.

Een vuistregel: "Computers of laptops die minstens een i3 processor hebben en zelfs nog een Core Duo zijn nog sneller te maken.

De informatie wat erin zit staat meestal met een stikker op Uw computer of laptop maar uiteraard kan Laptop Repareren.com hiermee helpen. Wij geven een vrijblijvend advies wat er gedaan kan worden en spreken vooraf een prijs met U af. Hieronder geven we een indicatie wat ongeveer de kosten zijn maar ze zijn pas definitief wanneer we de laptop of computer gezien hebben.

Inbouwen hardware en functioneel maken: €30 (Bij meerdere items tegelijk maken we een all-in prijs)
SSD schijf: €50 - €70 (Afhankelijk welke grootte schijf erin gezet moet worden dit bepaald de prijs. Deze prijs is voor een 320GB)
Grafische kaart: €??? (Hangt ervan af welke grafische kaart erin moet dit bepaald de prijs)
Voeding computer en aansluiten kabels: €50 (Afhankelijk welke voeding erin moet dit bepaald de prijs)
Werkgeheugen: €??? (Afhankelijk wat erin moet en eventueel dat een gebruikte ook kan dit bepaald de prijs)
Moederbord inbouwen: €80 - €200 (Afhankelijk welk moederbord erin moet. Dit bepaald de uiteindelijke prijs)

Dit zijn een aantal mogelijkheden van prijzen maar zoals gezegd word de uiteindelijke prijs samen met U bepaald. U kunt hier een formulier invullen voor meer informatie:

Software Installatie en Upgrade

Software is een essentieel onderdeel van een computer, laptop of een telefoon en een tablet. Als U dit niet heeft dan kunt U er niks mee maar ook wanneer het niet werkt of er simpelweg niet is dan heeft U niks aan Uw apparaat.

Laptop Repareren.com kan U hierbij helpen om U de software te bezorgen die U nodig heeft. U kunt hier aan zo als alle software denken zoals: Windows, Office, Adobe en Eset maar de lijst is bijna onuitputtelijk. De software is straks in onze winkel te koop maar U kunt ook een aanvraag doen en we geven U een offerte.

Indien U Uw computer / laptop een software upgrade wilt geven dan kunnen we dat uiteraard verzorgen. De meeste software is gratis dus dat scheelt en we zullen U van advies dienen als een gratis alternatief net zo goed kan zijn als een betaalde.

Hieronder geven we een kleine greep van de kosten:

Onderhoud software en installeren: €20 (Gaat hier om software die zich al op de computer of laptop bevind)
Eset Internet Security: 1 jaar €40 - 2 jaar €60 - 3 jaar €80 (Er zijn nog meer die we aanbieden en die zullen binnenkort in de winkel verschijnen)
Windows 10 Pro licentie: €50
Windows 10 Home licentie: €40

Computer Reparatie

 

Laptop Repareren.com bied computer reparatie aan voor VASTE bedragen. Er word gèèn uurloon berekend waardoor u geen buitensporige kosten hoeft te verwachten.

Uw computer hoeft per slot van rekening niet meer te gaan kosten met de reparatie dan de aanschaf?

 

Diensten2.jpg

 

Tablet en Smartphone Reparatie

iPhone, iPad, tablets, smartphone reparatie....

Laptop Repareren.com bied helaas het repareren van smartphones en tablets niet meer aan.

U kunt hiervoor in de plaats terecht bij onze collega in Bladel; iRepair4U. Hier kunt u alle telefoons en tablets aanbieden en klaar terwijl u wacht.

De website van iRepair4 U is https://www.irepair4u.nl/

Adres: Ambachtsweg 5F, 5531 AC, Bladel

Telefoon: +31497700213

Hulp op Afstand

Laptop Repareren.com geeft ondersteuning bij computer problemen. Als uw computer niet doet wat u wilt dan kan Laptop Repareren.com hier u mee helpen.

De hulp kan verleend worden dat u de computer brengt of dat het bij u thuis word nagekeken. Het kan ook op afstand gedaan worden wat als grote voordeel heeft dat afstand geen rol meer speelt.

Ondersteuning_1

 

Data Backup

Laptop Repareren.com bied data backup aan zowel als voor uw bedrijf als ook privé. U kunt veilig uw documenten, afbeeldingen of applicaties opbergen in een Nederlandse cloud die tevens ook zeer voordelig is!

Deze pagina word bijgewerkt met nieuwe informatie. Tot snel!

Laptop Repareren.com
Telefoon: 0853011706
Email:

 

Laptop Reparatie

Laptop Reparatie

Bij Laptop Repareren.com kan U Uw laptop reparatie uitvoeren tegen lage kosten!

U heeft altijd zonder problemen met uw laptop kunnen werken en ineens doet hij het niet meer! Wat nu? U gaat naar de winkel en daar zeggen vertellen ze u dat de reparatie 3 tot 400 euro gaat kosten! In dit geval kunt u net zo goed een nieuwe kopen maar u kunt hem ook laten repareren door ons en dan kost het veel minder!

Laptop, Reparatie, Eersel, laptop onderdelen, pc onderdelen, laptop repareren, notebook, macbook, ViVa Computers

Over Laptop Repareren.com

Laptop Repareren.com bied U diensten aan zoals computer en laptop reparatie. Tevens bieden wij data recovery en backup aan tegen scherpe prijzen.

Dit doen we tegen een bijna No Cure No Pay garantie (vraag ons naar de voorwaarden)

Zoeken